AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot deze gegevens. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Om goede zorg te leveren worden onderstaande gegevens van de patiënten in ons beveiligd EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) genaamd Intramed opgeslagen en verwerkt. Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, datum van overlijden (indien van toepassing), BSN, identiteitsbewijs nummer, medische gegevens over gezondheid, naam huisarts, gegevens zorgverzekering, betaalgegevens (indien van toepassing).

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest.

Wij vragen u dan ook voor de intake de patiëntenovereenkomst te ondertekenen. Deze kunt u vinden in de wachtkamer.

Uw privacy en Oedeem- en Fysiocentrum Meander

Privacyverklaring                                                 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Oedeem- en Fysiocentrum Meander geleverde producten en diensten.

Oedeem- en Fysiocentrum Meander, gevestigd te Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oedeem- en Fysiocentrum Meander verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Gegevens die Oedeem- en Fysiocentrum Meander van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Oedeem- en Fysiocentrum Meander in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam en KvK inschrijvingsnummer en BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode-woonplaats)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer
 • Zorgverzekeraar

Verwerkt Oedeem- en Fysiocentrum Meander ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Oedeem- en Fysiocentrum Meander verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die niet nodig zijn voor het uitoefenen van haar diensten.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Oedeem- en Fysiocentrum Meander, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en/of diensten aan u te leveren.
 • Om een diagnose en behandelplan te kunnen opstellen.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om declaraties te doen bij uw zorgverzekeraar.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Oedeem- en Fysiocentrum Meander gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Oedeem- en Fysiocentrum Meander zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Oedeem- en Fysiocentrum Meander zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Oedeem- en Fysiocentrum Meander verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@oedeemfysiomeander.nl. 

Beveiliging

Oedeem- en Fysiocentrum Meander hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Oedeem- en Fysiocentrum Meander heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Iedere persoon die bij Oedeem- en Fysiocentrum Meander toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

In het geval dat Oedeem- en Fysiocentrum Meander gebruik maakt van de diensten van derden, zal Oedeem- en Fysiocentrum Meander in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Oedeem- en Fysiocentrum Meander u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@oedeemfysiomeander.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@oedeem/fysiomeander.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld te Hoofddorp, 01-01-2020