Praktijkinformatie

Tarieven:

Tarieven per 1 januari 2023

Per verzekeraar verschilt het tarief. Dit is meestal per contract tussen de zorgverzekeraar en ons als fysiotherapiepraktijk vastgelegd. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar of bij ons navragen (bij voorkeur per e-mail).

Bij patiënten die niet verzekerd zijn en bij de verzekeraars waarbij het tarief niet contractueel vastligt, hanteren wij de volgende tarieven:

Code

Prestatiebeschrijving

Prijs

1000

Zitting fysiotherapie

€ 36,95

1500

Zitting oedeemtherapie

€ 52,75

1864

Screening, Intake en onderzoek

€ 52,75

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 52,75

…1

Toeslag voor aan huis behandeling

€ 15,80

…2

Inrichtingstoeslag

€   7,90

Behandeling acupunctuur

€ 49,75

Behandeling acupunctuur kinderen

€ 30,15

Duimspalk

€ 10,10

Vingerspalk

€ 12,25

Polsspalk

€ 18,00

OFA reiskous

€ 25,00

De declaratie wordt, indien mogelijk, rechtstreeks (digitaal) naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u zelf de nota.

Voor deze digitale declaratie hebben wij nodig: uw persoonsgegevens (BSN, naam, adres, woonplaats, geboortedatum), de naam van uw zorgverzekeraar en uw polisnummer.

Betalingsvoorwaarden per 01-01-2023

 

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak zijn wij gerechtigd de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
  3. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie door patiënt te geschieden.
  4. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de fysiotherapeut gerechtigd vanaf de vervaldag een rente van 1% per maand in rekening te brengen.

Indien de debiteur na sommatie in gebreke blijft is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.